Algemene-Voorwaarden

1. Begrippen

1.1 Algemene Voorwaarden: deze door Open Yoga gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van Open Yoga, www.openyoga.nl, Yoga winkel Groningen, www.yogawinkelgroningen.nl en Intro2Yoga, www.intro2yoga.nl zijn hier te downloaden.

1.2 Alle huidige en toekomstige (digitale) diensten die Open Yoga aanbiedt, waaronder maar niet beperkt tot de website, archieven, producten, online cursussen, publicaties, workshops, retreats, trainingen en evenementen en alle abonnementen. De in deze voorwaarden bedoelde diensten, zijn diensten die alleen toegankelijk zijn met een account of waarvoor op een andere wijze een overeenkomst gesloten moet zijn met Open Yoga.

1.3 Deelnemer: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten van Open Yoga, waaronder maar niet uitsluitend de website, archieven, producten, online cursussen, publicaties, workshops, retreats, trainingen, evenementen en alle abonnementen die Open Yoga aanbiedt.

1.4 Open Yoga vof is gevestigd te Groningen aan de Zuiderkerkstraat 10, 9712 PZ en is geregistreerd in het KvK handelsregister onder nummer 57711577, hieronder vallen ook: Intro2Yoga en Yogawinkel Groningen.

1.5 10 Lessenkaart: een 10 of 20 lessenkaart, zoals bedoeld in artikel 3.3.

1.6 Lidmaatschap: een door Open Yoga uit te geven c.q. uitgegeven, en door een student te betalen c.q. betaald, lidmaatschap voor het volgen van yogalessen bij Open Yoga.

1.7 Losse Les: een éénmalige door een student te betalen en te volgen les bij Open Yoga, anders dan op basis van een lidmaatschap.

1.8 Proefles: een eenmalige door een student af te nemen losse les bij Open Yoga.

1.9 Website: de website van Open Yoga: www.openyoga.nl, Intro2Yoga: www.intro2yoga.nl, YogawinkelGroningen: www.yogawinkelgroningen.nl

1.10 Workshop: een bij Open Yoga te geven of gegeven workshop offline of online.

1.11 Training: een bij Open Yoga te geven of gegeven training offline of online.

1.12 Artikel: een bij Open Yoga, Yogawinkel Groningen of intro2yoga gekocht artikel.2. Toepasselijkheid

2.1 De algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle lidmaatschappen, losse lessen, workshops, cursussen, proefles, trainingen en artikelen bij Open Yoga, zowel offline in de studio als Online. Door betaling en deelname aan een losse les, workshop, cursus, proefles of training verklaart de student of deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

2.2 Open Yoga kan deze algemene voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de algemene voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de website.

2.3 De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar gesteld op de Website, alwaar de gebruiker de Algemene Voorwaarden kan downloaden. Op verzoek zal Open Yoga een PDF van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden per mail.

2.4  In de gevallen waarin de betreffende overeenkomst en de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal Open Yoga een regeling treffen naar redelijkheid.

2.5 De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan.

3. Lidmaatschap, lessenkaart, losse lessen en proefles

3.1 Studenten kunnen lessen volgen op basis van een lidmaatschap of een 10 lessenkaart en 20 lessenkaart. Ook zijn losse lessen en eenmalig een proefles beschikbaar.

3.2 Een lidmaatschap komt tot stand op het moment dat Open Yoga het verschuldigde lidmaatschapsgeld van de student heeft ontvangen op rekeningnummer
NL69TRIO0391134418 tnv Open Yoga.

3.3 Open Yoga geeft de volgende lidmaatschappen en kaarten uit, ter keuze van de student: LIDMAATSCHAP 1 MAAND (Ideal/ automatische incasso) Dit lidmaatschap geeft recht op een ongelimiteerd aantal lessen. Geldigheid: 1 maand. 10 LESSENKAART Deze kaart geeft recht op 10 lessen. De lessen dienen binnen 6 maanden gebruikt te worden. 20 LESSENKAART Deze kaart geeft recht op 20 lessen De lessen dienen binnen 6 maanden gebruikt te worden.
LOSSE LES Dit is een éénmalige door een student te betalen en te volgen les bij Open Yoga, anders dan op basis van een lidmaatschap. PROEFLES Dit is een eenmalige door een student te volgen les bij Open Yoga, alleen mogelijk bij eerste bezoek. CURSUS Dit is een reeks lessen door een student te volgen bij Open Yoga. WORKSHOP Dit is een eenmalige door een student te betalen en te volgen les.

3.4 Voorafgaand aan elke les, workshop of training dient de student zich te melden bij de ontvangstbalie van Open Yoga. Nadat de inschrijving en betaling voor de betreffende les is gecontroleerd kan de student deelnemen aan de les, workshop of training.

3.5 Er vindt GEEN restitutie plaats indien er lessen over zijn van de hierboven beschreven lessenkaarten. In gezamenlijkheid zal er een andere passende oplossing gezocht worden.

4. Betaling en Prijswijziging

4.1 Een lidmaatschap, workshop, training of losse les moet voorafgaand aan de les, workshop of training betaald worden. Betaling kan geschieden door bankoverschrijving of via PIN. De automatische incasso geschiedt per maand.

4.2 De geldende prijzen voor lessen, lidmaatschappen, workshops en trainingen staan altijd op de website en zijn in te zien bij de receptie van Open Yoga. Open Yoga behoudt zich het recht voor de prijzen van de lessen, workshops, trainingen en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd in Open Yoga, en/of door vermelding op de website, en/of per email.

5. Reserveren voor lessen

5.1 Voor de lessen bij Open Yoga kan vooraf een reservering worden gemaakt via de website. Bij gebruik van een 10 of 20 lessenkaart kan een gereserveerde les online worden geannuleerd tot 4 uur voor aanvang van de les. Annuleringen die korter dan 4 uur voor aanvang van de les gedaan worden zullen volledig in rekening worden gebracht op de lessenkaart. Voor het online reserveren van lessen gelden de volgende regels:  Alle lessen kunnen vanaf 7 dagen van tevoren tot 30 minuten voor aanvang online worden gereserveerd.  Je kunt alleen online reserveren, dus niet telefonisch of bij de receptie.  Je reservering is geldig tot 5 minuten voor aanvang van de les. Ben je er dan nog niet, dan gaan we er vanuit dat je niet meer komt en geven we de les aan een ander.  Als online registreren niet meer mogelijk is, kun je toch naar Open Yoga komen. We houden altijd 5 plaatsen beschikbaar waarvoor geen reservering nodig is. Je moet dan natuurlijk wel op tijd aanwezig zijn want er geldt “Wie het eerst komt, wie het eerst maalt”.  Als je je reservering wilt annuleren dan kan dat tot 4 uur voor aanvang van de les door in je account op “cancel” te klikken bij de betreffende les.

6. Lesrooster

6.1 Het geldende lesrooster staat altijd op de website. Open Yoga behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in Open Yoga, vermelding op de website en/of per e-mail.

6.2 Open Yoga behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen, als gevolg van overmacht. In dat geval vindt geen restitutie van lidmaatschapsgeld plaats.

6.3 Open Yoga is vrijwel altijd open, maar behoudt zich het recht om op feestdagen de deuren te sluiten. Dit wordt aangekondigd op de site, facebook & in de studio.


7. Beëindiging en Opschorting Lidmaatschap

7.1 Bij langdurige ziekte c.q. een blessure kan de student het lidmaatschap voor een periode van maximaal zes maanden laten opschorten. Een verzoek om opschorting moet schriftelijk worden ingediend bij Open Yoga. Het verzoek kan per e-mail worden verzonden naar: info@openyoga.nl.

7.2 Een maand onbeperkt kaart is maandelijks opzegbaar met een opzegbaar van 1 maand. Het verzoek kan per e-mail verzonden worden naar: info@openyoga.nl

8. Deelname en betaling workshop, training

8.1 Een deelnemer kan aan een workshop of training deelnemen nadat Open Yoga het volledige bedrag voor deelname aan de workshop of training heeft ontvangen.

8.2 Voor sommige workshop en trainingen geldt een zogeheten “vroeginschrijvingskorting”. Dit gereduceerde tarief is geldig tot de op de website genoemde datum. Na deze datum geldt het, eveneens op de website genoemde, normale tarief.

9. Workshop en Cursus: rooster en annulering

9.1 Het geldende workshop rooster staat altijd op de website. Open Yoga behoudt zich het recht voor het rooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in de studio, en/of vermelding op de website en/of per e-mail.

9.2 Open Yoga behoudt zich het recht voor om een geplande workshop te annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden aan deelnemer.

9.3 Tot één (1) maand voor de geplande workshop datum kan de deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan info@openyoga.nl.

9.4 Tot zeven dagen voor de geplande workshop kan de deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval het inschrijfgeld wordt terugbetaald onder inhouding van € 25,- administratie geld.

9.5 Indien de deelnemer zijn inschrijving binnen zeven dagen voor een geplande workshop annuleert, wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.

10. Retraite: Annulering

10.1 Annulering van deelname aan de geplande retraite kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan info@openyoga.nl.

10.2 Tot 60 dagen voor de geplande retraite kan de deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren.

10.3 Binnen 60 dagen voor de geplande retraite datum kan de deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de retraite prijs in rekening wordt gebracht.

10.4 Indien de deelnemer zijn inschrijving annuleert binnen 7 dagen voor aanvang van de retraite, wordt de reeds betaalde retraite prijs niet terugbetaald.

10.5 Indien de deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de retraite, wordt de reeds betaalde retraite prijs niet terugbetaald.

10.6 Open Yoga behoudt zich het recht voor de retraite te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door de deelnemers reeds (gedeeltelijk) betaalde retraite prijs terugbetaald.

11. Trainingen

11.1 Voor de Teacher Training gelden aanvullende cursusvoorwaarden.

12. Online diensten

12.1. Als de gebruiker producten of abonnementen heeft aangeschaft, krijgt de gebruiker voor een onbepaalde tijd toegang tot het bekijken van Yogavideo’s en teksten op de website. Deze voor onbepaalde tijd beschikbare video’s, teksten en andere inhoud van de producten en alle auteursrechten blijven eigendom van Open Yoga.

12.2 Het is niet toegestaan om deze (yoga)video’s, teksten en andere intellectuele eigendommen als onderdeel van de producten te downloaden, als hiervoor geen toestemming is gegeven. Daarbij is het niet toegestaan om zowel de teksten, (Yoga)video’s en andere intellectuele eigendommen te kopiëren, te dupliceren, te publiceren, te verspreiden of op een andere manier voor derden toegankelijk te maken.

12.3 Als de gebruiker een abonnement heeft afgesloten voor een dienst van Open Yoga of een product heeft gekocht, dan dient alleen de gebruiker op wiens naam het abonnement staat gebruik te maken van dit account. Abonnementen en accounts zijn dus strikt persoonlijk. Inloggegevens verstrekken aan derden is niet toegestaan.

12.4 De gebruiker heeft het recht om op één computer tegelijk ingelogd te zijn. Inloggen op meerdere apparaten tegelijk is niet toegestaan.

12.5 De Yogavideo’s en teksten mogen niet in het openbaar vertoond worden, tenzij Open Yoga hier vooraf toestemming voor gegeven heeft.

12.6 Als de gebruiker zich niet aan bovengenoemde regels houdt, kan het account van de gebruiker definitief geblokkeerd worden. De gebruiker heeft in dit geval geen recht op teruggave van het aankoopbedrag van het product of de dienst of het abonnementsgeld.

12.7 Open Yoga behoudt daarnaast het recht om in geval van directe of indirect schade ten gevolge van het het niet naleven van de regels in deze algemene voorwaarden, de geleden schade te verhalen op de gebruiker.

12.8 Open Yoga doet zijn best om ervoor te zorgen dat de yogavideo’s altijd beschikbaar zijn. Open Yoga kan echter nooit verantwoordelijk worden gehouden voor technische problemen buiten haar invloed.


2.15 Door het invullen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden. Alsmede alle vragen op het aanmeldformulier naar waarheid beantwoord te hebben.

2.16 De deelnemer verklaart bij zijn/haar weten in goede fysieke en psychische gezondheid te verkeren. Ook dient de deelnemer melding te maken van eventuele beperkingen. De deelnemer blijft hiervoor te allen tijde zelf verantwoordelijk. Indien er iets verandert met betrekking tot de fysieke en/of psychische gezondheid van de deelnemer, zal deze dit onmiddellijk laten weten aan de begeleider.

13. Huisregels offline lessen

13.1 Alle studenten en deelnemers moeten altijd onderstaande huisregels van Open Yoga volgen: Als je met de fiets bent, parkeer deze dan op een plek en op een wijze waardoor andere bezoekers en omwonenden van Open Yoga er geen last van hebben.  Veroorzaak geen geluidsoverlast voor omwonenden bij aankomst en vertrek van Open Yoga. Kom fris naar de les, draag schone en makkelijk zittende kleding.  Doe je schoenen uit voordat je een studio betreed.  Open Yoga stelt yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de les. Deze mat dient door de student na gebruik altijd te worden schoongemaakt en opgeruimd.  Voor een optimale rust worden studenten en deelnemers verzocht om tijdens en na de lessen en workshops zachtjes te praten. Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door Open Yoga niet getolereerd. De (lichamelijke) integriteit van studenten en deelnemers dient altijd gerespecteerd te worden.

13.2 Open Yoga behoudt zich het recht voor studenten en deelnemers die naar haar mening de huisregels zoals genoemd in artikel 12.1, niet naleven de toegang tot Open Yoga te ontzeggen en/of het lidmaatschap van de betreffende student te beëindigen of de deelnemer de toegang tot de workshop/ training te ontzeggen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald lidmaatschapsgeld.

14. Aansprakelijkheid

14.1 Taal-, spel-, of vergelijkbare fouten kunnen Open Yoga niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Open Yoga in het leven roepen.

14.2 Open Yoga is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of het gebruik van andere technische faciliteiten.

14.3 De informatie op de website en binnen de overige diensten van Open Yoga is op zorgvuldige wijze en naar beste kunnen door Open Yoga samengesteld. Open Yoga is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie op de website of binnen de geleverde diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

14.4 Open Yoga is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, geleden verlies of gederfde winst of gevolgschade, van welke aard dan ook, als gevolg van het gebruik van de Website of de op de Website beschikbaar gestelde informatie, althans schade als gevolg van het handelen op basis van die informatie.

14.5 Open Yoga kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de gebruiker die voortvloeien uit het bekijken en beluisteren video’s, blogs, deelname aan offline cursussen, lessen workshops, retreats of andere diensten van Open Yoga. De deelnemer blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen veiligheid, gezondheid en fysieke en mentale welzijn.

14.6 De aansprakelijkheid van Open Yoga overstijgt nimmer het overeengekomen bedrag of factuurbedrag, althans de som waarvoor Open Yoga verzekerd is.

14.7 Open Yoga werkt met gekwalificeerde docenten en zorgt altijd voor lessen en workshops van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les of workshop. Door deelname aan een les, workshop, training of retraite bij, of verzorgd door, Open Yoga, aanvaardt de student en deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. Open Yoga adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:  Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent. Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les, workshop of retraite. Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op. Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar. Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen. Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn. Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.

15. Persoonsgegevens

15.1 Open Yoga verzamelt persoonsgegevens van de studenten en deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Open Yoga zal persoonsgegevens als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze behandelen conform het op de website gepubliceerde privacy beleid.

15.2 Open Yoga gebruikt de in artikel 14.1 genoemde persoonsgegevens ook om de studenten en deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van Open Yoga en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de Student geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van Open Yoga, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@openyoga.nl. De student en deelnemer is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Open Yoga gebruik kan worden gemaakt.

15.3 Open Yoga geeft de persoonsgegevens van de studenten en deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

16.Toepasselijk recht en Klachten procedure

16.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2 Eventuele geschillen en/ of klachten verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een lidmaatschap, workshop, training of retraite, dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Open Yoga worden direct in behandeling worden genomen door de eigenaren er komt een inhoudelijke reactie binnen 5 werkdagen.

16.3 Gezamenlijk zal geprobeerd worden tot een voor beide partijen passende oplossing te komen binnen 21 dagen.

16.4 Mocht er na 21 dagen niet gekomen worden tot een gezamenlijke passende oplossing dan wordt er hulp ingeschakeld van een onafhankelijke en erkende mediator, Anja Wassenaar, in Groningen. Het oordeel van de mediator is voor beide partijen bindend.

16.5 Indien het niet lukt om tot een gezamenlijke passende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de rechtbank te Groningen.

16.6 Open Yoga documenteert de klacht en alle correspondentie, hierop zijn dezelfde voorwaarden als genoemd in 14.1 van toepassing.

17 Intellectueel eigendom

17.1 Op alle inhoud en opmaak (waaronder mede, maar niet limitatief, begrepen: teksten, foto’s, logo’s, tekeningen, andere afbeeldingen, geluidsfragmenten, video’s, databestanden, met inbegrip van de lay-out, en kenmerkende kleurencombinaties, domeinnamen) van de website en de overige diensten van Open Yoga rusten rechten van intellectuele eigendom. Gebruik is enkel toegestaan met toestemming van Open Yoga.

17.2 Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Open Yoga en/of de rechthebbende, niet toegestaan om (eventueel: delen van) de website of overige diensten openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te exploiteren in zowel Nederlands geschrift als vertaald of enige andere vorm, tenzij anders overeengekomen.

17.3 Indien de gebruiker de intellectuele eigendomsrechten van Open Yoga schendt, is de gebruiker aansprakelijk voor alle schade die Open Yoga daardoor of in verband daarmee lijdt. Open Yoga behoudt zich het recht voor om sancties op te leggen.